http://www.unss.sk/


Projekt Inklúzia

Od apríla 2015 sa KS ÚNSS Trnava spolupodieľalo na realizácii medzinárodného projektu s názvom: „Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do přirozené vrstevnické skupiny“. Projekt bol súčasťou Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky a v rámci nášho kraja ho zabezpečovala Mestská rada mládeže Trnava, pod vedením Rastislava Mráza a Tibora Irá. Cieľom projektu bolo prostredníctvom špeciálnych pomôcok zabezpečiť inklúziu vybraných osôb do bežného života tak, aby mali porovnateľné podmienky sebarealizácie, ako majú ich rovesníci. Prostredníctvom finančného príspevku v hodnote 1 300 €, mohli vybrané mimovládne organizácie zakúpiť kompenzačné a iné pomôcky, ktoré prispeli k začleneniu ich klientov do prirodzenej vrstovníckej skupiny. KS ÚNSS Trnava z daného príspevku zakúpilo kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých, ako je: elektronická čítacia lupa Looky HD 4+, kalkulačka s hlasovým výstupom, diktafón s hlasovou navigáciou, tyflosonar RAY, detektor bankoviek, náramkové hodinky s hlasovým výstupom, cashbox a tiež viacero špeciálne upravených spoločenských hier. Menované pomôcky zostávajú majetkom KS ÚNSS Trnava a aj v budúcnosti budú slúžiť na pomoc ľuďom so zrakovým handicapom pri prekonávaní dôsledkov, ktoré so sebou ich postihnutie prináša

Lenka Patyiová

Projekt Inklúzia Projekt Inklúzia

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk