http://www.unss.sk/


Už tam dovidím aj sám...

Na základe finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou projektu s názvom Už tam dovidím aj sám boli na Krajské stredisko Trnava zakúpené optické pomôcky v celkovej hodnote 1150 €. Finančná dotácia poskytnutá mestom Trnava tvorila podstatnú časť celkových nákladov projektu, a to čiastku 500 €.

Cieľom projektu je nadobudnúť vyššiu mieru samostatnosti osôb so zrakovým postihnutím prostredníctvom používania vhodne zvolenej optickej pomôcky určenej na pozeranie do diaľky, t. j. monokulárov prizmatických.

Na to, aby si človek so zrakovým postihnutím (slabozraký, prakticky nevidiaci) mohol vybrať vhodnú optickú pomôcku určenú na spozorovanie predmetov v diaľke (číslo MHD, popis na svetelných tabuliach na stanici, názov obchodu, ŠPZ na aute a pod.), je potrebné, aby si najskôr odskúšal širokú škálu pomôcok, a tak zistil, aký druh a aké zväčšenie je pre neho vhodné a dostatočné. Takéto odskúšanie optických pomôcok (monokulárov prizmatických) je vďaka finančnej podpore projektu možné už aj u nás, na Krajskom stredisku.

Po zvolení vhodnej ďalekohľadovej optickej pomôcky je klientom poskytnuté sociálne poradenstvo ohľadom zadováženia si vybranej pomôcky, príp. asistencia pri jej vybavovaní. Menované pomôcky sú klientom na základe nášho odporúčania predpísané očným lekárom, schválené revíznym lekárom a v plnej alebo vysokej miere uhradené zdravotnou poisťovňou. Následne sú naši klienti zaučení na efektívne používanie týchto optických pomôcok.

Sociálne služby ohľadom vhodného výberu menovanej optickej pomôcky sú všetkým zrakovo postihnutým klientom (tak ako vždy) poskytované bezplatne.

Podporený projekt má dlhodobú víziu. Optické pomôcky, ktoré boli zakúpené na Krajské stredisko ÚNSS Trnava, budú môcť byť využívané na uvedený účel dlhodobo, až do ich opotrebovania, čo predstavuje časový horizont niekoľkých rokov.

Za poskytnutú finančnú podporu mestu Trnava ďakujeme a tešíme sa z možnosti opäť prispieť k tomu, aby boli ľudia so zrakovým hendikepom o niečo samostatnejší.

Za KS ÚNSS Trnava Lenka Patyiová

Už tam dovidím aj sám...

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk