http://www.unss.sk/


Služby

Sociálne poradenstvo

 • poradenstvo v problematike zrakového postihnutia
 • sociálno – právne poradenstvo
 • poradenstvo pri využívaní zvyškov zraku
 • poradenstvo pri úprave prostredia
 • poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok
 • poradenstvo pri výbere optických pomôcok
 • poradenstvo pri výbere zamestnávania
 • poradenstvo ohľadom vzdelávania

Sociálna rehabilitácia

 • nácvik vykonávania bežných činností (starostlivosť o domácnosť, svoj zovňajšok, o deti...)
 • samostatný pohyb a priestorová orientácia (chôdza s bielou palicou, s vodiacim psom, techniky sprevádzania)
 • výučba Braillovho písma, podpisovanie sa, rozpoznávanie peňazí
 • nácvik práce s kompenzačnými a optickými pomôckami
 • výuka klávesnicových zručností a špeciálnych programov (Jaws, Magic)
 • organizovanie integrovaných letných táborov pre ZP zameraných na získavanie sebaobslužných a komunikačných zručností potrebných na ich začleňovanie
 • organizovanie kultúrnych a rekreačných aktivít

Sociálne služby

 • sprievodcovská služba
 • predčitateľská služba
  • pomoc pri vybavovaní na úradoch, u lekárov...
  • pomoc pri vyplňovaní tlačív, formulárov


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk